Privacy

Privacyverklaring (versie 07-08-2022)

 

Introductie

Folie à Trois hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Folie à Trois houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u daarover willen informeren en deze respecteren.

Bedrijfsidentiteit

Als Folie à Trois zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

Folie à Trois B.V
Nieuwenbos 75
1702 Groot-Bijgaarden
België
BE0746619193
contact@foliewholesale.com
www.foliewholesale.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden door Folie à Trois verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Folie à Trois; (uitvoering van de overeenkomst) Verwerken van bestellingen Communiceren over de status van bestellingen Verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Toestemming van betrokkene) Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (bewaren en verwerken) - Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail - Persoonskenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens die je invoert bij het plaatsen van een bestelling of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker SHOPIFY. SHOPIFY zorgt voor een op de te verwerken gegevens passend beveiligingsniveau en neemt passende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt er standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben we een koppeling met Sendcloud. Deze ontvangt uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/bezorgen. Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner MOLLIE. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons daar (schriftelijke) toestemming voor geeft. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Opslagperiode

​Folie à Trois bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan vijf jaar bewaard. Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, zoals de volgende; Alle personen die namens Folie à Trois van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig; Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u hoe u contact met ons kunt opnemen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. Je hebt altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Privacyverklaring wijzigen

Folie à Trois kan zijn privacyverklaring wijzigen. We zullen een aankondiging doen over deze wijziging op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen worden opgeslagen in ons archief.